Open Call gesloten

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Met een open call zijn makers en instellingen uitgenodigd om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de gehele sector.

De sluitingsdatum van de open call was 11 november 2021. Heb je een aanvraag ingediend? Dan ontvang je binnenkort een mail met meer informatie.

Het programma Innovatielabs wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en CLICKNL. Het programma komt voort uit de covid-19 steunmaatregelen voor de cultuursector. De Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector zijn een initiatief van minister Van Engelshoven van OCW in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies 'Onderweg naar Overmorgen'.

IMPULS VOOR NIEUWE
VEERKRACHT IN

DE CULTURELE EN
CREATIEVE SECTOR

Voor jou als...

Thema's

RUIMTELIJK ONTWERP

Kwartiermaker: Michelle Provoost

Over gebouwde omgeving, alternatieve ruimtes en vormen van ruimtegebruik voor de productie en presentatie van cultuur.

Productdifferentiatie

Kwartiermaker: Renee van der Grinten

Over de verbreding van het werkterrein en van presentatievormen, investeren in samenwerkingsverbanden en alternatieven voor bestaande verdienmodellen.

Digitalisering

Kwartiermaker: Gijs Meijer

Over de ontwikkeling van goed werkende platforms, nieuwe werkmethoden, en vernieuwing van artistieke presentaties en producties.

TIJDLIJN

JAN 2022
BEKENDMAKING SELECTIE
Uiterlijk vrijdag 21 januari krijgen aanvragers bericht of hun plan een toekenning krijgt.

FEB 2022
KICK-OFF EVENEMENT
We gaan van start! Maak kennis met alle projecten die een 'go' hebben gekregen.

OKT 2022
PRESENTATIE RESULTATEN
De projecten krijgen een groot presentatiemoment om de resultaten en inzichten te delen met het publiek.

DOE MEE

De Open Call is gesloten, helaas is het niet meer mogelijk om je voorstel in te dienen.
Op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten, begin 2022 gaan we van start!
Heb je een account?
Log dan hier in.
Privacystatement
Voor alle online interactie met betrekking tot aanvragen geldt het privacy statement van het Stimuleringsfonds.

projectteam

Eva Roolker

Projectleider

e.roolker@innovatielabs.org

Marjolein van Vucht

Projectmananager kennis & community

m.vanvucht@innovatielabs.org

Kim Hoefnagels

Projectmedewerker

k.hoefnagels@innovatielabs.org

FAQ

1.Hoe en wanneer dien ik een subsidieaanvraag in?

Om een subsidieaanvraag te doen, ga je naar de online aanvraagomgeving en maak je een nieuwe aanvraag aan. Selecteer 'Open Call Innovatielabs'. Een aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier met de volgende bijlagen als pdf-bestand: een projectplan, een begroting, een intentieverklaring van het samenwerkingsverband, een representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden van het Stimuleringsfonds en een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 12 maanden). Daarnaast kun je optioneel aan de aanvraag de volgende bestanden toevoegen: beeldmateriaal en een link naar video.
Lees voorafgaand de informatie van de open call goed door.
Dien de volledige aanvraag in tot 23.59 uur op de dag van de sluitingsdatum in via de aanvraagomgeving. Nadrukkelijk advies is om dit tijdig te doen in verband met mogelijke drukte op de server.

2.Wie mag aanvragen en wie niet?

De open call is gericht op makers en instellingen in de culturele en creatieve disciplines, maar staat ook open voor andere partijen, al dan niet uit andere werkterreinen. Het programma Innovatielabs is erop gericht om nieuwe, onverwachte samenwerkingen mogelijk te maken of bestaande samenwerkingen te verdiepen.

Er wordt gevraagd met minimaal twee andere partijen samen te werken. Dat mogen zowel kleine als grote partijen zijn, zowel makers als instellingen, zowel partijen binnen als buiten de culturele sector, zowel Nederlandse als buitenlandse partijen, zowel (semi-)publiek als privaat. Ga een samenwerking aan met makers en instellingen die elkaar aanvullen in kennis en in het bieden van nieuwe perspectieven.

Namens het samenwerkingsverband dient één partij de aanvraag in. Die partij moet werkzaam zijn binnen de culturele en creatieve sector.

Kennisinstellingen, zoals lectoraten en universiteiten, mogen wel onderdeel zijn van een samenwerkingsverband maar mogen niet de aanvraag indienen.

3.Wie zijn makers?

Met makers worden alle professionals bedoeld werkzaam binnen de culturele en creatieve disciplines, zoals beeldende kunst, ontwerp, podiumkunsten, letteren, film en aanverwante disciplines. Dat zijn de creatieve professionals, maar denk ook aan curatoren, kunstdocenten, beschouwers, artistiek begeleiders en producenten. Dit kunnen zelfstandige makers (zzp-ers), collectieven, studio's, bureaus of platforms zijn.

4.Kan ik een conceptaanvraag voorleggen?

Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan het projectteam via info@innovatielabs.org. Ook kun je tot uiterlijk één week voorafgaand aan de sluitingsdatum je concept-voorstel naar het projectteam sturen. Het team kan dan reageren op vragen over volledigheid van het voorstel of de formele voorwaarden.

5.Kan ik als kennisinstelling een aanvraag indienen?

Rijks gefinancierde kennisinstellingen, zoals hogescholen, universiteiten en toegepaste onderzoeksinstellingen, kunnen onderdeel uitmaken van een samenwerkingsverband. Het is voor hen echter niet mogelijk om hoofdaanvrager te zijn. De kosten voor uren van hun medewerkers komen niet voor subsidie in aanmerking.

6.Moet mijn project over één van de genoemde thema's gaan?

De thema's die zijn benoemd in Open Call Innovatielabs zijn bedoeld ter inspiratie en kunnen gezien worden als mogelijke denkrichtingen of invalshoeken voor een project. Je hoeft je niet te beperken tot één thema of één van de genoemde voorbeelden.

7.Is the Open Call available in English?

Yes, the Open Call Innovationlabs is also availabe in English. Click here to download the PDF file. It is also possible to submit your application in English.

8.Hoe stel ik een projectplan en begroting op?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft een leidraad opgesteld voor het maken van een projectplan en begroting. In deze leidraad vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kun je een zo volledig mogelijk projectplan, planning en een begroting opstellen. Mogelijk staat in de Open Call Innovatielabs iets afwijkende informatie, volg in dat geval de aanwijzingen in de tekst van de Open Call Innovatielabs.

9.Voor welk bedrag kan ik aanvragen?

De hoogte van het aan te vragen bedrag wordt gebaseerd op een realistische begroting van het project en de eventuele cofinanciering. Je vraagt aan voor de totale kosten van het project of voor het tekort op je begroting minus de cofinanciering. Minimaal aan te vragen bedrag is
€ 150.000 en maximaal € 300.000. Met deze bedragen wordt verwacht dat het resultaat uit het project een betekenisvolle bijdrage levert aan de doelstelling van het programma.

10.Voor welke kosten kan ik wel en niet aanvragen?

In de begroting kunnen de volgende kosten worden opgenomen:

Personele kosten begroot je op basis van uren x tarief. Het Stimuleringsfonds draagt maximaal € 75,00 excl. btw bij in het uurtarief van de aanvrager en gelijkwaardige samenwerkingspartners. Splits de kosten naar activiteit en vermeld de naam van de uitvoerder. Als deze niet bekend is, omschrijf dan het profiel van de betreffende persoon of organisatie.

Voor materiële lasten maak je een uitsplitsing naar soort kosten. Denk aan locatiekosten (voor workshops en evenementen), materiaalkosten, reis- en verblijfkosten, transport- en distributiekosten, projectspecifieke publiciteitskosten (communicatie en pr).

Begrotingsposten van € 2.500 en hoger moeten worden gespecificeerd of toegelicht.

Er wordt geen subsidie verleend aan of voor:

projecten die een reprise of herdruk betreffen;
seriële productie;
projecten die plaatsvinden in het kader van studie of opleiding;
studiereizen in het kader van een opleiding;
arbeidskosten voor medewerkers van rijks-, provinciale en gemeentelijke instellingen;
het verwerven van eigendommen, materialen of apparatuur die ook buiten de context of na afloop van het project een waarde vertegenwoordigen;
inrichtings-, restauratie- en verbouwingsplannen;
activiteiten die de reguliere bedrijfsactiviteiten niet overstijgen;
onvoorziene kosten

Zie hiervoor de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

11.Welk uurtarief kan ik gebruiken in mijn begroting?

Het Stimuleringsfonds draagt maximaal € 75 excl. btw bij in het uurtarief van de aanvrager en gelijkwaardige samenwerkingspartners. Voor een richtlijn met betrekking tot uurtarieven, bekijk de website van de Fair Practice Code voor meer informatie.

12.Waarop wordt een subsidieaanvraag beoordeeld?

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de criteria en doelstellingen die staan vermeld in de open call. Een commissie van externe adviseurs spreekt zich op basis van de aanvraag uit over de mate waarin de subsidieaanvraag naar verwachting bijdraagt aan de doelstellingen van de open call.

13.Moet ik btw afdragen als ik subsidie ontvang?

Bij het opstellen van de begroting bij je subsidieaanvraag is het belangrijk om er rekening mee te houden of je btw moet afdragen als u subsidie ontvangt. Of je btw-plichtig bent, hangt af van de activiteiten die je uitvoert. Bent je btw-plichtig dan stel je je begroting exclusief btw op. De btw die bij je uitgaven is inbegrepen, kun je namelijk terugvorderen van de Belastingdienst. Kun je de btw die is inbegrepen bij je uitgaven niet terugvorderen van de Belastingdienst, dan is deze btw onderdeel van de projectkosten en stel je de begroting inclusief btw op. Overleg bij twijfel met je financieel adviseur of een belastinginspecteur.

Bij honorering van je aanvraag beschouwt het fonds het toegekende subsidiebedrag als een bijdrage in de kosten van het project en daarmee niet als een (met btw belaste) vergoeding voor een prestatie aan het fonds. Als op enig moment zou blijken dat je over de bijdrage van het Stimuleringsfonds toch btw bent verschuldigd, dan gaan wij ervan uit dat deze btw is inbegrepen in het bedrag van de toegekende subsidie. Eventuele btw-heffing over de bijdrage komt in dat geval volledig voor rekening van de aanvrager.

14.Ik kan mij niet vinden in het negatieve advies over mijn aanvraag, wat kan ik doen?

Als je vragen hebt over de argumentatie in het advies bij de afwijzing, dan kun je hierover contact opnemen met het projectteam. In veel gevallen kunnen zij het advies verder toelichten en eventuele vragen rondom de beoordeling beantwoorden.

Ben je het niet eens met de uitslag van je subsidieverzoek dan kun je als belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht uiterlijk binnen zes weken na de beschikkingsdatum een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van het Stimuleringsfonds. Het fonds heeft een onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften, benoemd door het bestuur. Deze bezwaarcommissie beoordeelt de beslissing van het Stimuleringsfonds op formele en procedurele gronden. NB: Het gaat dus niet om een inhoudelijke herbeoordeling.

De bezwaarprocedure wordt op de website van het Stimuleringsfonds nader toegelicht. Indien je meer informatie wenst over de toepasselijke regels in de bezwaarprocedure, dan kunt u hierover contact opnemen met het Stimuleringsfonds.

15.Andere vragen?

Stuur een mail naar info@innovatielabs.org of check de veelgestelde vragen op de website van het Stimuleringsfonds.