Open Call gesloten

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Met een open call zijn makers en instellingen uitgenodigd om toepasbare kennis en werkvormen te ontwikkelen die ten goede komen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de gehele sector.

De sluitingsdatum van de open call was 11 november 2021. Heb je een aanvraag ingediend? Dan ontvang je binnenkort een mail met meer informatie.

Het programma Innovatielabs wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en CLICKNL. Het programma komt voort uit de covid-19 steunmaatregelen voor de cultuursector. De Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector zijn een initiatief van minister Van Engelshoven van OCW in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies 'Onderweg naar Overmorgen'.

IMPULS VOOR NIEUWE
VEERKRACHT IN

DE CULTURELE EN
CREATIEVE SECTOR

Voor jou als...

Thema's

RUIMTELIJK ONTWERP

Kwartiermaker: Michelle Provoost

Over gebouwde omgeving, alternatieve ruimtes en vormen van ruimtegebruik voor de productie en presentatie van cultuur.

Productdifferentiatie

Kwartiermaker: Renee van der Grinten

Over de verbreding van het werkterrein en van presentatievormen, investeren in samenwerkingsverbanden en alternatieven voor bestaande verdienmodellen.

Digitalisering

Kwartiermaker: Gijs Meijer

Over de ontwikkeling van goed werkende platforms, nieuwe werkmethoden, en vernieuwing van artistieke presentaties en producties.

TIJDLIJN

JAN 2022
BEKENDMAKING SELECTIE
Uiterlijk vrijdag 21 januari krijgen aanvragers bericht of hun plan een toekenning krijgt.

FEB 2022
KICK-OFF EVENEMENT
We gaan van start! Maak kennis met alle projecten die een 'go' hebben gekregen.

OKT 2022
PRESENTATIE RESULTATEN
De projecten krijgen een groot presentatiemoment om de resultaten en inzichten te delen met het publiek.

DOE MEE

De Open Call is gesloten, helaas is het niet meer mogelijk om je voorstel in te dienen.
Op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten, begin 2022 gaan we van start!
Heb je een account?
Log dan hier in.
Privacystatement
Voor alle online interactie met betrekking tot aanvragen geldt het privacy statement van het Stimuleringsfonds.

projectteam

Eva Roolker

Projectleider

e.roolker@innovatielabs.org

Marjolein van Vucht

Projectmananager kennis & community

m.vanvucht@innovatielabs.org

Kim Hoefnagels

Projectmedewerker

k.hoefnagels@innovatielabs.org

OPEN CALLdownload pdf (Nederlands) download pdf (english)

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan de culturele en creatieve sector om toepasbare kennis en nieuwe werkvormen te ontwikkelen die deze sector helpen op langere termijn veerkrachtiger te worden. Denk aan de mogelijkheden van alternatief ruimtegebruik, digitalisering en hybride praktijken, nieuw te ontwikkelen verdienmodellen of andere manieren van publieksbenadering.

In de Innovatielabs zijn we op zoek naar samenwerkingsverbanden die op onderzoekende wijze werken aan kansen en oplossingen om onze sector duurzaam te versterken. Inzichten en resultaten uit het project en de samenwerking worden zo open mogelijk gedeeld. Hiermee zorgt het programma dat de kennis die voortkomt uit de projecten ten goede komt aan de positie van professionele makers en andere partijen uit de breedte van de culturele en creatieve disciplines in Nederland. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL nodigen namens de sector geïnteresseerde makers en instellingen een voorstel in te dienen. Het beschikbare budget van deze open call is € 3.150.000.

De oproep is inmiddels gesloten.

Budget

Naar verwachting worden 12 tot 15 projecten geselecteerd, met aan te vragen bedragen tussen de € 150.000 en € 300.000.

Deze open call is gefinancierd uit de Covid-19 steunmaatregelen voor de cultuursector en wordt eenmalig uitgezet.

Voor wie

De open call richt zich op professionele makers en instellingen in de culturele en creatieve disciplines, maar staat ook open voor geïnteresseerde kennisinstellingen, private, (semi)publieke en maatschappelijke organisaties, al dan niet uit andere werkterreinen. Deze open call is bedoeld voor iedereen die verwacht aan de hierboven beschreven doelstelling van de Innovatielabs te kunnen bijdragen en die daarvoor een zo gelijkwaardig mogelijke samenwerking aangaat met minimaal twee andere makers of instellingen die elkaar aanvullen in kennis en in het bieden van nieuwe perspectieven.

Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie partijen, waarvan minimaal één partij, maker of instelling, professioneel werkzaam en geworteld is binnen de Nederlandse culturele en creatieve sector. Uit het samenwerkingsverband treedt één partij als aanvrager op. In de voorwaarden van deze open call staat vermeld welke kosten daarbij wel of niet in aanmerking komen voor financiering.

Waarvoor

De voorstellen betreffen nieuwe ideeën of bestaande projecten die (door)ontwikkeld, getest of opgeschaald moeten worden. Makers en instellingen worden gevraagd samenwerkingen aan te gaan om aan de hand van onderzoek en experiment nieuwe kennis en perspectieven voor de culturele en creatieve sector te ontwikkelen. Een bijdrage uit de Open Call Innovatielabs stelt hen in de gelegenheid gezamenlijk een project te starten voor onderzoek, experiment, pilot, ontwikkeling, implementatie en opschaling op een van onderstaande thema’s.

Thema’s

Binnen het programma Innovatielabs zijn drie thema’s benoemd op basis waarvan nieuwe mogelijkheden en perspectieven voor de culturele en creatieve sector kunnen worden verkend en die al uitgangspunt waren voor veel experimenten die de afgelopen twee jaar zijn gestart: digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie.
Voorafgaand aan het uitzetten van deze open call hebben CLICKNL en het Stimuleringsfonds drie kwartiermakers aangesteld die ieder een van deze thema’s hebben onderzocht en ontwikkelingen, kansen, knelpunten en behoeftes in de de culturele en creatieve sector samen met het veld in kaart hebben gebracht.

De toelichtingen op de thema’s hieronder komen voort uit de adviezen van de kwartiermakers en bieden denkrichtingen of invalshoeken voor projecten die vanuit deze open call gefinancierd kunnen worden.

Ruimtelijk ontwerp
Over de gebouwde omgeving, alternatieve ruimtes en vormen van ruimtegebruik voor cultuur. Denk bijvoorbeeld aan:

Beter gebruik van bestaande woningvoorraad: om te voorkomen dat groen moet wijken voor nieuwe woningen is het van belang dat bestaande ruimte beter wordt benut. Daarin kunnen ontwerpers en kunstenaars een belangrijke rol spelen. Steden en wijken werken nu afzonderlijk aan de combinatie van verdichting, kwaliteitsverhoging en verduurzaming van de woningvoorraad. Met het bevorderen van kennisdeling en het gezamenlijk inzetten van bijvoorbeeld ontwerpers, kunstenaars, beleidsmakers en juristen in deze opgave kunnen snel resultaten behaald worden voor het creëren van nieuwe woningen met behoud van groen.


Nieuwe interpretatie van de binnenstad: tijdens de corona-periode is de eenzijdigheid en kwetsbaarheid gebleken van binnensteden die de afgelopen decennia zijn ingericht als de ideale omgeving voor winkelaars en toeristen. De binnensteden ontberen een aantal andere kwaliteiten, zoals plekken van community, zorg, rust en groen. Wie verwelkomen we in onze binnensteden? Voor wie is de openbare ruimte ingericht en hoe reflecteert dit de diversiteit van onze stedelijke bevolking? En welke rol kan de brede cultuursector daarbij spelen?


Orgware: regelgeving reflecteert altijd de periode waarin zij is opgesteld, maar zo kan regelgeving op meerdere fronten ook de weg naar nodige verandering belemmeren. Met aanpassingen in regelgeving kunnen nieuwe werkwijzen en werkterreinen voor makers en ontwerpers worden geopend. Met het combineren van expertises uit diverse disciplines en werkterreinen binnen de culturele en creatieve sector kunnen obstakels op dit gebied worden aangepakt. Soms ontbreekt het juist aan geschikte procedures, bijvoorbeeld als het gaat om door bewoners of collectieven geleide projecten. Op dat vlak zijn wellicht standaardprocedures nodig om nieuwe werkwijzen makkelijker te maken voor overheden. Een groot deel van de makers in de culturele en creatieve sector bestaat uit zzp-ers die in inkomen en sociale weerbaarheid niet sterk staan. Ook op dit vlak is systemische verandering nodig, die misschien buiten de competentie van makers ligt maar wel de weerbaarheid en slagkracht van de sector kan verhogen. Een verbreding of verandering van service en dienstverlening kan voor de sector ook innovatie betekenen.


Digitalisering
Over de ontwikkeling van goed werkende platforms, nieuwe werkmethoden, en vernieuwing van artistieke presentaties en producties. Bijvoorbeeld:

Innovatieve digitale werkmethodes: met werkmethodes zoals iteratief werken kunnen de behoeftes van doelgroepen vanaf de start geïntegreerd worden in het ontwikkelproces. Hiervoor moet intensieve onderlinge samenwerking centraal staan in projecten. Hoe kunnen digitale werkmethodes dit proces innoveren?


Het ontwikkelen van platforms of onderdelen (building blocks) daarvan: om makers, publiek en producties te verbinden of om publiek te faciliteren om aanbod te vinden zijn nieuwe (digitale) formats nodig, die duurzaam kunnen worden ingezet en die beschikbaar zijn voor de gehele culturele en creatieve sector. 


Reflectie op publieke waarden in de digitale wereld: PublicSpaces heeft een manifest uitgebracht met de sleutelelementen open, transparant, verantwoordelijk, soeverein en de gebruiker centraal. Reflectie hierop en kennis en kunde met betrekking tot publieke waarden is van belang. Hoe kan toegewerkt worden naar een alternatief software ecosysteem dat het publieke belang vertegenwoordigt en geen winstoogmerk heeft?


Uitwisselen van gegevens: er is behoefte aan een platform of een ingang waardoor partijen uit de culturele en creatieve sector minder afhankelijk worden van big-tech platforms en gebruikers inzicht krijgen in programmering. Moet er bijvoorbeeld een open API worden aangeboden, of moet metadata volgens DERA-standaarden gepubliceerd worden?


Duurzaam digitaal opslaan: door vóór een productie of project begint al na te denken over de manier waarop artistieke producties worden opgeslagen, ontstaan er kansen om nieuwe gebruikers te bereiken en nieuwe formats te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het contextualiseren van een live voorstelling door deze te koppelen aan bestaand materiaal uit een archief.


Productdifferentiatie
In het onderzoek naar productdifferentiatie binnen de culturele en creatieve sector werd vooral de positie en praktijk van individuele makers naar voren gebracht. Hoe ontwikkel je gereedschappen om verdieping en verbreding van de makerspraktijk te stimuleren en hoe maak je die praktijk minder kwetsbaar?
Tijdens de coronacrisis hebben diverse innovaties plaatsgevonden die de ontwikkeling van de culturele en creatieve sector, en in het bijzonder de individuele makers, verder kunnen versterken. Tegelijk heeft deze periode ook de kwetsbaarheden blootgelegd. Hiervoor moeten duurzame oplossingen gezocht worden, waarvan makers kunnen profiteren.

Hoewel er al makers waren die om inhoudelijke redenen hun praktijken hybride inrichtten, werden door de coronacrisis de voordelen van hybride werkwijzen duidelijk. Uit gelegenheid of noodzaak werden nieuwe samenwerkingen aangegaan, verdienmodellen bedacht of ander publiek gezocht. Hybride praktijken leveren creativiteit en nieuwe inzichten op. Hoe kunnen de ervaringen van de nieuwe hybride praktijken breder bekend en ingezet worden?


Daarnaast zijn er makers die een veranderende rol zien voor kunst en cultuur in verhouding tot andere maatschappelijke domeinen. Met name veel jongere makers zien voor zichzelf een meer maatschappelijk-geëngageerde rol weggelegd en willen hun praktijk verder ontwikkelen om vraagstukken in de maatschappij te onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit & inclusie, democratie en duurzaamheid. Hoe verstevigt de culturele en creatieve sector z’n verbondenheid met deze thema’s?


In samenwerking wordt vaak een belangrijke oplossing gevonden, waarbij de oplossingen uit onverwachte hoek vaak door makers ingebracht worden. In de crisistijd is de kwetsbare positie van makers en kleinere organisaties duidelijk geworden, maar met samenwerking bundel je krachten, ook als het een bundeling van kleine krachten is. Op welke wijze kunnen kleine en grote partijen of ervaren en niet-ervaren partijen duurzaam profiteren van elkaar? Welke nieuwe coöperatieve werkvormen kunnen uit deze tendens ontstaan?


Naast het ontdekken van digitale mogelijkheden is er ook een beweging die zich juist meer op het ontdekken van nieuwe lokale mogelijkheden richtte. Onderzoek van methoden om kunst hyperlokaal van betekenis te laten zijn en dat zichtbaar te maken (impactmeting) zou dit kunnen versterken.

Beoogde resultaten

Het programma Innovatielabs stimuleert de ontwikkeling van nieuwe middelen om de praktijk van makers en instellingen te verbreden of te verdiepen. Projecten moeten leiden tot nieuwe inzichten in minimaal een van de volgende onderwerpen of resultaatgebieden:

de verbreding van het werkterrein, onder andere door het uitbouwen van bestaande makerspraktijken, het aangaan van crossovers en het ontwikkelen en verstevigen van samenwerkingsverbanden;

nieuwe presentatievormen en benadering van publiek of doel- en gebruikersgroepen;

alternatieve verdienmodellen; en

regionale inbedding.


Licht in een aanvraag toe hoe het project zich tot deze beoogde resultaten verhoudt.

Na eventuele honorering van de aanvraag wordt gekeken hoe in het vervolgtraject van geselecteerde projecten een budget beschikbaar wordt gesteld voor opschaling en het vergroten van de impact in de regio (in een latere fase van het programma). Voor alle projecten tezamen is hier minimaal € 600.000 voor beschikbaar.

LET OP: De startdatum van projecten is 1 januari 2022 met een projectduur van maximaal 18 maanden, tot 1 juli 2023. In oktober 2022 worden de (tussen)resultaten van alle projecten gepresenteerd in een grote publieke bijeenkomst op de Dutch Design Week.

Een aanvraag indienen

Een voorstel kan ingediend worden tot en met donderdag 11 november via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde ‘Open Call Innovatielabs’.

Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier bestaat een aanvraag uit:
1. Een projectplan (max. 15 pagina's in woord en beeld, pdf op A4-formaat) waarin in ieder geval is opgenomen: een omschrijving van het onderwerp, het thema of de actualiteit van het project.

Definieer de onderzoeksvraag of de opgave en omschrijf het doel van het onderzoek of beoogde doorontwikkeling van het project. Onderbouw en motiveer het onderzoek, bijvoorbeeld aan de hand van resultaten uit een vooronderzoek of andere, bestaande kennis;

Benoem de beoogde resultaten, kennis en inzichten in relatie tot bovenstaande resultaatgebieden en licht toe hoe het project naar verwachting kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de culturele en creatieve sector;

Licht de methode of werkwijze toe;

Geef een korte beschrijving van de samenwerkende partijen en eventuele andere partners, hun positie, deskundigheid en relevantie voor het project;

Geef toelichting op de beoogde kennisdeling en communicatie rondom het project;

Voeg een planning van de activiteiten toe


2. Een begroting inclusief dekkingsplan (max. 3 pagina's pdf op A4-formaat), waarbij de uitgangspunten van de Fair Practice Code worden gevolgd. Cofinanciering is niet verplicht, maar geef toelichting op de subsidiebehoefte. Indien er wel sprake is van cofinanciering, specificeer dan voor welke onderdelen de subsidie wordt aangevraagd. De maximale bijdrage aan het uurtarief van de samenwerkende partijen en/of projectteamleden bedraagt € 75 exclusief BTW.

3. Beknopte cv’s van de projectteamleden (max. 4 pagina's pdf op A4-formaat).

4. Intentieverklaringen van de samenwerkende partijen (max. 10 pagina's pdf op A4-formaat).

5. Optioneel: relevant beeldmateriaal dat inzicht biedt in het project en de activiteiten van de samenwerkende partijen (max. 15 pagina's pdf op A4-formaat).


6. Een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (max. 1 jaar oud).

7. Een representatieve afbeelding van het project (vrij te gebruiken door het fonds bestemd voor communicatie-uitingen, en waarvan de benodigde rechten van de afbeelding bij de aanvrager liggen).

8. Optioneel: een link naar een video.

Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling van het voorstel plaatsvinden.

Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.

Waar wordt op beoordeeld?

Het Stimuleringsfonds laat zich bij de beoordeling van ingediende voorstellen adviseren door externe adviseurs met relevante expertise op het gebied van de culturele en creatieve sector, de omschreven thema’s en de gewenste impact binnen de doelstelling van de Innovatielabs. Deze adviseurs hanteren bij de beoordeling van de voorstellen de volgende criteria:

de relevantie van de vraagstelling in relatie tot het doel en de thema’s van deze open call;

de kwaliteit van het plan van aanpak, zoals de uitwerking van doel en opzet, de werkwijze en/of onderzoeksmethode, draagvlak, de begroting en het dekkingsplan;

de kwaliteit van het samenwerkingsverband, zoals de complementaire deskundigheid van de samenwerkende partijen en de manier waarop wordt samengewerkt;

de mate waarin de beoogde effecten de Nederlandse culturele en creatieve sector naar verwachting zullen versterken;

en

de coherentie tussen de bovengenoemde onderdelen.


Bovenstaande criteria dragen in gelijke mate bij aan de eindscore.

De adviseurs hanteren de beoordelingswijze zoals omschreven in werkwijze commissie stimuleringsfonds (pdf) in artikelen 1 tot en met 5.

Indien aanvragen op basis van de gemiddelde eindscore gelijk eindigen op de ranglijst, en het subsidieplafond wordt met deze aanvragen bereikt, dan worden deze gelijk geëindigde aanvragen als volgt gerangschikt:
a. De gelijk geëindigde voorstellen worden als eerste geprioriteerd op basis van de toegekende score op het criterium ‘de mate waarin de beoogde effecten de Nederlandse culturele en creatieve sector naar verwachting zullen versterken en bijdragen aan de gewenste impact binnen de doelstelling van de Innovatielabs’;
b. De alsdan gelijk beoordeelde voorstellen worden geprioriteerd op basis van de toegekende score op ‘de relevantie van de vraagstelling in relatie tot het doel en de thema’s van deze open call’.

Voorwaarden en weigeringsgronden

Uit het voorstel blijkt dat minimaal drie partijen een samenwerking aangaan;

De aanvrager is gevestigd in Nederland en is geregistreerd bij een Kamer van Koophandel in een van de landen van het Koninkrijk;

De kernactiviteiten van de aanvrager richten zich aantoonbaar op de Nederlandse culturele en creatieve sector.

Voor deze oproep wordt afgeweken van de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds, waardoor ook instellingen die een structurele subsidierelatie met de rijksoverheid hebben een aanvraag kunnen indienen. Dit geldt ook voor meerjarig door het Stimuleringsfonds of andere rijkscultuurfondsen ondersteunde instellingen.

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen mogen geen aanvraag indienen, maar mogen wel onderdeel zijn van het samenwerkingsverband. Voor hun activiteiten kan echter geen subsidie uit deze open call worden aangevraagd.

De aanvrager onderschrijft en verhoudt zich tot de codes:

a Fair Practice Code;
b Code Diversiteit en Inclusie;
c Governance Code Cultuur 2019;

Als het project geselecteerd wordt, werkt het samenwerkingsverband mee aan de verschillende wijzen waarop kennis en ervaring worden gedeeld binnen het programma Innovatielabs. Dit vindt onder andere plaats tijdens evenementen en bijvoorbeeld door middel van interviews en beeldopnames.

Als het project geselecteerd wordt, gaan betrokken partijen akkoord met het publiek delen van onderzoeksresultaten en relevante kennis met betrekking tot processen en methoden.

Procedure

De beoordeling van een open call heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.
De behandeling en beoordeling van ingediende voorstellen vindt plaats binnen de kaders van de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds. Een eventuele subsidie wordt zodoende op basis van dat reglement verstrekt. Voor deze open oproep zijn de volgende artikelen uit dat reglement niet van toepassing:
Artikel 1 (deze open call beperkt zich niet tot de reikwijdte van de creatieve industrie, maar richt zich op de breedte van de gehele culturele en creatieve sector)
artikel 3, lid 2
artikel 4, lid 1, onder a, b, e, en f;
artikel 5, lid 1 a
artikel 13

Ontvangst en selectie

De aanvrager ontvangt uiterlijk twee weken na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging.
De selectie van de voorstellen wordt aan alle aanvragers bekendgemaakt. Het fonds streeft naar bekendmaking van de selectie vóór eind december 2021.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie betaalt in het geval van selectie bij wijze van voorschot 40% uit van het toegekende bedrag bij aanvang van het project. Nogmaals 40% wordt betaald halverwege 2022. Indien nodig kunnen aanvullende toekenningsvoorwaarden door het bestuur van het Stimuleringsfonds worden gesteld. Het resterende deel wordt uitbetaald na het besluit tot vaststelling van de subsidie aan het einde van de subsidieperiode, tenzij de subsidie bij het besluit tot vaststelling lager wordt vastgesteld.

Verantwoording

Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds, gaat u ook verplichtingen aan. Lees in artikel 14 tot en met 20 van de Regeling Open Oproep (pdf) meer over de verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte projectadministratie dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen evenals de baten en lasten kunnen worden nagegaan. De subsidieontvanger geeft desgevraagd aan het Stimuleringsfonds inzicht in de projectadministratie. Bedraagt de subsidie € 25.000 of meer, dan moet de subsidieontvanger op basis van een verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten aantonen dat de activiteiten zijn verricht.

Toelichting op het programma Innovatielabs: kennisontwikkeling en -deling

Om het programma Innovatielabs maximaal bij te laten dragen aan de weerbaarheid en wendbaarheid van de sector, is er speciale aandacht voor het leren van en met elkaar. CLICKNL en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie richten hiertoe een activiteitenprogramma in dat kennisdeling en -uitwisseling faciliteert. Deelname aan deze activiteiten maakt onderdeel uit van de uitvoering van ieder gehonoreerd project. De activiteiten vinden zowel in groepsverband als per project plaats, en behandelen onder andere het benoemen en analyseren van stappen die in een proces zijn genomen, het analyseren van knelpunten en het bijstellen van werkwijzen, doelen of strategie. Om de sector in de breedte te versterken, wordt de kennis en ervaring die met deze activiteiten wordt opgehaald ook openbaar verspreid door verschillende kanalen van de Innovatielabs, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL. Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van Creative Commons licenties om zo hergebruik mogelijk te maken.

Onderzoek

Om nadere invulling te geven aan de kennisontwikkeling voor de gehele sector biedt het programma Innovatielabs een flankerend onderzoeksproject, dat wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA (NWO) en dat niet ten koste gaat van het budget voor de Innovatielabs. Het opzetten van dit project wordt gecoördineerd door CLICKNL en Regieorgaan SIA. Meer informatie hierover volgt de komende maanden. Vragen hierover mogen per e-mail worden gericht aan Bart Ahsmann.

Meer weten

De Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector zijn een initiatief van minister Van Engelshoven van OCW in reactie op de aanbeveling van de Raad voor Cultuur uit het advies 'Onderweg naar Overmorgen' om drie innovatielabs op de thema's digitalisering, ruimtelijk ontwerp en productdifferentiatie te starten. Het programma is een gezamenlijk project van de zes rijkscultuurfondsen en CLICKNL met als doel om deze sector de kans te geven te experimenteren met nieuwe werkwijzen en verdienmodellen om zo de sector te helpen ook op de langere termijn meer wendbaar en weerbaar te worden na de covid-19 pandemie.
De subsidies worden verstrekt uit de covid-19 steunmaatregelen voor de cultuursector, die zijn verleend aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid.

Contact

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met het projectteam van de Innovatielabs. Ook kunt u tot uiterlijk één week voorafgaand aan de sluitingsdatum uw concept-voorstel naar het projectteam sturen. Het team kan dan reageren op vragen over volledigheid van het voorstel of de formele voorwaarden. Mail naar info@innovatielabs.org of bel 010-4361600 (bij voorkeur op de woensdagochtend tussen 10.00 en 13.00 uur).